دلم که میگیرد...
 
 
کودک میشوم
 
 
کفش هایم تا به تا میشوندودستانی میخواهم
 
 
ارامم کنند
 
 
بهانه گیر میشوم
 
 
نق میزنم که این را میخواهم...
 
 
که ان را میخواهم
 
 
افسوس که هیچ کس نمیداند که من فقط خدا را میخواهم
 
 
خدا را...